Obchodní podmínky LUSQ

Pro provoz a užívání internetového portálu Lusq.cz (dále jen „Lusq“).

Provozovaného na webových stránkách: www.lusq.cz (dále také jen „Webová stránka“ či „Webový portál“).

Provozované obchodní společností Lusq s.r.o., IČ: 089 677 84, se sídlem Plzeňská 3350/18, Smíchov, 150 00 Praha 5 (dále jen „Společnost“ či „Provozovatel“).

Úvodní ustanovení

 1. Obchodní podmínky (dále také jen „OP“) Provozovatele se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 OZ podmínky provozu a užívaní Webového portálu a vzájemné vztahy a povinnosti Provozovatele, zákazníků, poskytovatelů služeb a inzerentů na Webovém portálu.
 2. Aktivním používáním Webového portálu, zejména (i) uzavřením smlouvy s Provozovatelem a následným přístupem do administrace Webového portálu, (ii) zadáním poptávky na Webovém portálu, (iii) zadáním reklamy na Webovém portálu; zákazníci, poskytovatelé služeb a inzerenti vyjadřují souhlas s těmito OP a zavazující se k jejich plnému respektování.
 3. Každý, kdo nesouhlasí s OP, musí neprodleně přestat používat Webový portál a služby Provozovatele s tím související.
 4. Lusq je služba s registrovanou obchodní známku.

Definice pojmů

 1. Zákazník je jakákoliv osoba (včetně osob právnických), která aktivním využíváním Webového portálu souhlasí s těmito OP a skrze Webový portál poptává Služby (jak jsou tyto definovány dále).
 2. Poskytovatel služby je Provozovatel.
 3. Inzerent je jakákoliv osoba (včetně osob právnických), která na Webové stránce využívá reklamní prostor pro svoji propagaci, ať je již inzerce sjednána a poskytnuta přímou objednávkou či skrze automatizované inzertní systémy. Provozovatel neodpovídá za obsah sdělených reklamních informací a má právo na základě vlastních mechanismů či na základě upozornění jakoukoliv inzerci nepřijmout či ukončit.
 4. Služba je unikátní realitní služba, která zprostředkovává nákup bytové jednotky online, včetně zajištění následných souvisejících služeb, jako je především zajištění najití odpovídajícího uživatele bytové jednotky a placení garantovaného nájmu z této bytové jednotky Zákazníkovi.

Služba propojení Zákazníka a Poskytovatele služby

 1. Zákazník úplně a pravdivě vyplní požadované údaje ve formuláři pro poptávku. Poptávka musí vyjadřovat skutečný zájem o Službu (dále jen „Poptávka“). Poptávka jiného charakteru nebude na Webovém portálu akceptována.
 2. Zadání Poptávky je zpoplatněno částkou 9.990,- Kč nebo 4.900,- Kč, dle typu poptávky. Přesné podmínky jsou stanoveny v rámci v samostatných dvoustranných ujednáních mezi Zákazníkem a Provozovatelem služby, které budou Uživateli zobrazeny na Webových stránkách v rámci procesu Poptávky.

Autorská práva, využití dat a cookie

 1. Veškeré prvky a obsah Webového portálu vlastněných Provozovatelem a chráněných autorským zákonem (veškeré texty, názvy, grafické prvky jako loga a obecně designové prvky atd.) jsou jeho výlučným majetkem a právo s nimi nakládat má pouze Provozovatel, přičemž Provozovatel tímto svoluje k nekomerčnímu využití tohoto autorského obsahu za předpokladu uvedení autora a splnění podmínky nezasahování. Dále je zakázáno jakkoliv zasahovat do technického řešení Webového portálu nebo jeho částí bez písemného svolení Provozovatele.
 2. Provozovatel nevykonává jakákoliv autorská práva k materiálům publikovaným na Webové stránce ze strany Poskytovatelů služeb, Inzerentů či dalších osob odlišných od Provozovatele, nicméně Poskytovatelé služeb, Inzerenti a další osoby odlišné od Provozovatele, kteří zveřejňují jakýkoliv obsah chráněný autorským právem, přistoupením k těmto OP svolují k nekomerčnímu využití tohoto autorského obsahu za předpokladu uvedení autora a splnění podmínky nezasahování.
 3. Všechna data generovaná nebo shromážděná prostřednictvím Webového portálu jsou majetkem Provozovatele. Každá třetí strana, která shromažďuje, nebo se pokouší shromažďovat tato data, musí dodržovat ustanovení těchto OP.
 4. Žádná třetí osoba bez písemného svolení Provozovatele nesmí při návštěvě Webového portálu shromažďovat, používat, nebo přesměrovávat data, případně pomáhat dalším stranám, uživatelům, počítačům, nebo dalším přístrojům ovládaným třetí stranou shromažďovat data bez písemného povolení Provozovatele. S ohledem na uvedené tak žádná data nesmí být shromažďována přesouvána a zpracovávána pro účely marketingu a cílení libovolné reklamy, kategorizaci segmentů, nebo jakékoli formy publikování, která se vztahuje k Webovému portálu či Provozovateli, bez předchozího písemného svolení Provozovatele. Toto ustanovení o shromažďování dat se vztahuje na veškerá data a nikoli pouze na nosiče reklamy, widgety, pixel tag, cookie a skripty a další data.
 5. V případě zájmu o shromažďování dat je takový zájemce povinen kontaktovat Provozovatele na adresePraha, Plzeňská 3350/18, 150 00 či elektronicky na emailové adrese info@lusq.cz a podstoupit certifikační proces. To může zahrnovat poskytnutí dalších informací o shromažďovaných datech o způsobech a technologiích jejich shromažďování.
 6. Webový portál využívá cookie, o jejich vlastnostech, účelu a pravidlech využití prosím prostudujte Zásady používání cookie, které tvoří nedílnou součást těchto OP a jsou mj. dostupné na Webových stránkách.

Reklama, inzerce, direct-mailing

 1. Provozovatel je oprávněn využít Webový portál k umístění reklamy formu dle jeho uvážení, případně zveřejňovat reklamy třetích stran přes automatizované softwarové nástroje třetích stran.
 2. Provozovatel neodpovídá za obsah sdělených reklamních informací a má právo na základě vlastních mechanismů či na základě upozornění jakoukoliv inzerci nepřijmout či ukončit.
 3. Inzerenti jsou výlučně odpovědní za obsah zveřejněné reklamy v rámci Webového portálu a Provozovatel není odpovědný za takto uveřejněnou reklamu.
 4. Zákazníci, Poskytovatelé služeb a Inzerenti dávají přijetím těchto OP výslovný souhlas k zasílání zprávy s novinkami a obsahem Webového portálu Provozovatele a informací s reklamním obsahem nebo nabídkami třetích stran na jimi uvedenou emailovou adresu, přičemž tento souhlas ještě potvrdí konformační zprávou zaslanou na tuto emailovou adresu (tzv. Double Opt-in). Adresáti mají právo se z distribuce zpráv kdykoliv odhlásit jednoduchým proklikem odkazu ve spodní části každé takové emailové zprávy.

Závěrečná ustanovení

 1. Informace vyměňované mezi uživatelem a Provozovatelem jsou důvěrné mezi těmito subjekty. Subjekty každý samostatně odpovídají za adekvátní ochranu hesla a přístupu ke svým emailovým schránkám, jakožto i přístupu ke svým emailovým účtům a do administrace portálu. Přístup do administrace portálu není přenosný.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto OP nebo jejich část a jiné texty, či jiné informace na Webových stránkách kdykoliv upravovat nebo měnit bez předešlého upozornění uživatelů, a/nebo inzerentů. Provozovatel informuje o změně podmínek tak, že upravené texty a podmínky na Webové stránce zveřejní. Změny jsou účinné od data aktualizace.
 3. Je-li některé ustanovení těchto OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení těchto Podmínek.
 4. Kontaktní údaje provozovatele a adresa pro doručování:
   Lusq s.r.o.
   Plzeňská 3350/18
   150 00 Praha 1, Česká republika
   IČO: 089 677 84
   Email: info@lusq.cz
 5. Použitím nebo vstupem na Webové stránky dávají uživatelé a další zde uvedené osoby najevo, že se seznámili s těmito OP, všem jejich ustanovení náležitě porozuměli a nepovažují žádné z nich za překvapivé, či jinak vybočující z obchodní praxe a se všemi ustanoveními podmínek bezpodmínečně souhlasí. Další vztahy a náležitosti, nesmí být v rozporu s obecně platnými zákony a souvisejícími předpisy.
 6. Používání těchto Webových stránek se řídí právním řádem České republiky a všechny případné spory vyplývající z jejich použití spadají do pravomoci českých soudů. Tyto obchodní Podmínky jsou platné a účinné od 25.5.2023. Další aktuální verze budou platné a účinné ode dne každé aktualizace.
 7. Subjektem mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů ve smyslu ustanovení § 20e zákona o ochraně spotřebitele je Česká obchodní inspekce.

Pokud s těmito OP nesouhlasíte, opusťte prosím Webové stránky Provozovatele a dále je nepoužívejte.